Uprawnienia szczególne do świadczeń medycznych

 

Niektórym pacjentom przysługują uprawnienia szczególne takie jak np. bezpłatne leki, korzystanie ze świadczeń bez skierowania, poza kolejnością, pobyt w sanatorium, bezpłatna pomoc psychologiczna.

Zakres takich uprawnień może być różny w zależności od tego, do jakiej grupy uprzywilejowanych należysz.

 Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

 Dzieci i młodzież do ukończenia 26. roku życia

 Kobiety w ciąży i w okresie połogu

 Cywilne niewidome ofiary działań wojennych

 Inwalidzi wojenni

 Inwalidzi wojskowi

 Kombatanci

 Małżonkowie inwalidów wojennych i osób represjonowanych pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu

 Osoby chore na gruźlicę

 Osoby pracujące w zakładach produkujących wyroby zawierające azbest

 Osoby represjonowane

 Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych

 Osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR

 Osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych

 Osoby zakażone wirusem HIV

 Uprawnieni żołnierze lub pracownicy wojska w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas

wykonywania zadań za granicą

 Weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa w zakresie leczenia urazów

 Zasłużeni dawcy przeszczepu

 Dawcy przeszczepu

 Zasłużeni honorowi dawcy krwi

Ważne! Aby skorzystać z przysługującego uprawnienia powinieneś przedstawić odpowiedni dokument

potwierdzający uprawnienia.

Uprawnienia szczególne znajdują się w poniższych aktach prawnych

 ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.),

 ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz.

1860),

 ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2017 r.

poz. 2119),

 ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek

i narządów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1000),

 ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511, z późn.zm.),

 ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu

niepełnosprawności (Dz.U. poz. 932),

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1570),

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania

medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad

kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1132),

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych

z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 193 z późn. zm.),

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych

wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1061),

 

 

PRAWO DO UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ POZA KOLEJNOŚCIĄ POSIADAJĄ NASTĘPUJĄCE OSOBY:

 

 świadczeniobiorcy posiadający tytuł „ Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”;

 świadczeniobiorcy posiadający tytuł „ Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”;

 świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Dawcy Przeszczepu” – korzystanie poza

kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki

zdrowotnej;

 inwalidzi wojenni i wojskowi;

 kombatanci;

 kobiety w ciąży,

 świadczeniobiorcy do 18 roku życia, posiadający zaświadczenie, o którym mowa

w art. 47 ust. 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków publicznych;

 działacze opozycji antykomunistycznej;

 osoby represjonowane z powodów politycznych;

 uprawnieni żołnierze lub pracownicy wojska poszkodowani w operacjach

pokojowych, którzy doznali urazu lub zachorowali podczas wykonywania zadań

służbowych poza granicami państwa, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia

17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej poza

granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510) – prawo do świadczeń opieki

zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece

zdrowotnej poza kolejnością – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas

wykonywania zadań poza granicami państwa;

 weterani poszkodowani – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach

i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej poza kolejnością –

w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza

granicami państwa.

 osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone  w obozie pracy przez III

Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, którym przyznano

uprawnienie do świadczenia pieniężnego.

Ważne! Korzystanie „poza kolejnością” oznacza, że:

 świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny

być udzielone w dniu zgłoszenia,

 jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono

zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej

listy oczekujących,

 w przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie

powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

 świadczenie jest udzielane po okazaniu dokumentów potwierdzających uprawnienia.

 

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/uprawnienia-szczegolne/