1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  • do wglądu w Szpitalu w obecności lekarza prowadzącego lub innego upoważnionego pracownika,
  • poprzez sporządzanie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków.
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu  po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginału tej dokumentacji.
 2. Szpital udostępnia dokumentację medyczną:
  • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,
  • po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym,
  • podmiotom medycznym i innym organom, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Za udostępnianie dokumentacji medycznej szpital pobiera  opłatę.
 4. Maksymalna wysokość opłaty za:
  • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać  0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor  Polski" na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z  Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
  • jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego  wynagrodzenia, o  którym mowa w pkt 1;
  • udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, - nie może  przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.
 5. Opłaty nie pobiera się przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:
  • pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie,.w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,

(Podstawa prawna: art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw  Pacjenta)

Dokumentacja medyczna udostępniania jest na pisemny wniosek, który należy złożyć osobiście w sekretariacie Szpitala w godzinach 7:30-15:00 lub przesłać pocztą na adres Szpitala. W przypadku udostępniania dokumentacji medycznej za pośrednictwem poczty, pobierana jest opłata, zgodnie z cennikiem operatora pocztowego.

Poniżej do pobrania wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej.