Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Przedmiotem projektu jest głęboka termomodernizacja Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o. o.

Projekt nosi tytuł: „Termomodernizacja Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o. o. – modernizacja systemu co i cwu oraz budynków 7, 12, 13 i 14 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.

Przedmiotem projektu są prace termomodernizacyjne w zakresie:

•  Termomodernizacja czterech budynków szpitala – budynek nr 7 o powierzchni 364 m2, budynek nr 12 o powierzchni 320 m2, budynek nr 13 o powierzchni 482 m2 oraz budynek nr 14 o powierzchni 482 m2 – zakres prac obejmuje: Termomodernizacja każdego z budynków polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu stropu pod strychem, wymianie stolarki okiennej oraz drzwiowej, modernizacji instalacji c.o., wymianie oświetlenia oraz modernizacji instalacji elektrycznej.

•  Kotłownia główna: Modernizacja polegająca na zastosowaniu dodatkowych źródeł ciepła w postaci pomp ciepła typu powietrze – woda, pompy ciepła solana – woda oraz kotła gazowego.

•  Kotłownia „Las”: Modernizacja polegająca na zastosowaniu dodatkowych źródeł ciepła w postaci pomp ciepła typu powietrze – woda, pomp ciepła typu solanka – woda, kotła gazowego.

•  Lokalna sieć ciepłownicza: Wymiana sieci na sieć preizolowaną.

Celem głównym projektu (na poziomie rezultatu) jest głęboka modernizacja energetyczna Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o. o. oraz przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Zdefiniowany cel główny oraz cele szczegółowe odpowiadają na problemy zdefiniowane w wyniku analizy problemów. Do celów szczegółowych, ściśle powiązanych z celem głównym należą:

 1. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną, poprzez działania z zakresu głębokiej termomodernizacji w budynkach Szpitala.
 2. Redukcja emisji CO2, dzięki poprawie uwarunkowań energetycznych i osiągnięcie co najmniej wskaźników referencyjnych w zakresie izolacyjności cieplnej ścian zewnętrznych, stropów i podłóg w budynkach Szpitala.
 3. Optymalizacja zużycia energii elektrycznej poprzez wdrożenie energooszczędnego oświetlenia wewnętrznego w budynkach Szpitala, dzięki czemu w tym zakresie zmniejszy się zapotrzebowania na energię elektryczną.
 4. Zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w zakresie gospodarki energetycznej, poprzez montaż pomp ciepła w dwóch kotłowniach Szpitala.
 5. Zmniejszenie strat energii cieplnej na przesyle.

Dzięki realizacji projektu i osiągnięciu poszczególnych wskaźników projekt przyczyni się do realizacji celów długofalowych, związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną, w tym przede wszystkim:

 • Powstrzymanie procesu zanieczyszczenia środowiska naturalnego, w tym przede wszystkim powietrza.
 • Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, których źródłem jest spalanie paliw opałowych i zużycie energii elektrycznej.
 • Poprawa i zwiększenie efektywności energetycznej szpitala.
 • Zminimalizowanie zużycia energii i podwyższenie standardu budynku.
 • Poprawa wizerunku służby zdrowia.
 • Podniesienie jakości służby zdrowia w regionie poprzez unowocześnienie infrastruktury.
 • Przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i wzrost efektywności energetycznej.
 • Zwiększenie konkurencyjności Szpitala.

W ramach projektu przewidziano osiągnięcie następujących wskaźników:

1.      Produkty:

 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 4 szt.
 • Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami: 1 szt.

2.      Rezultat

•   Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34): 48,070 tony równoważnika CO2/rok.

•   Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI 32): 1 003 380,00 kWh/rok.

•   Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M (CI8): 0 EPC.

Okres realizacji projektu obejmuje rok 2023.

Wartość ogółem projektu: 17,86 mln PLN.

Dofinansowanie z UE: 14,94 mln PLN.

Załączniki:
Pobierz plik (Termo - na strone wiecej inf.pdf)Termomodernizacja Szpitala w Torzymiu - II etap187 kB2023.09.19 09:56